ഒരു സ്റ്റോപ്പ് പരിഹാരം

വീട് / ഒരു സ്റ്റോപ്പ് പരിഹാരം

NPACK വിവിധതരം ലിക്വിഡ്, പൊടി, പേസ്റ്റ്, ഗ്രാനുലർ പാക്കിംഗ് മെഷീനുകൾ രൂപകൽപ്പന, നിർമ്മാണം, അസംബ്ലിംഗ്, ഇൻസ്റ്റാൾ, ഡീബഗ്ഗിംഗ് എന്നിവയിൽ പ്രൊഫഷണലാണ്. കൂടാതെ 2012 ൽ എൻ‌പി‌എസി ഒരു പുതിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് ചുവടുവെക്കുകയും ഒരു സ്റ്റോപ്പ് പാക്കേജിംഗ് പരിഹാരം നൽകുകയും ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി പ്രധാന പ്രോജക്ടുകൾ തിരിക്കുകയും ചെയ്യുക, ഇപ്പോൾ പാക്കേജിംഗ് മെഷിനറികളിലെ മുൻനിര ബ്രാൻഡുകളിലൊന്നാണ് എൻ‌പി‌എ‌കെ, കൂടാതെ കെമിക്കൽസ്, കോസ്മെറ്റിക്സ്, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നീ മേഖലകളിൽ മികച്ച മതിപ്പ് നേടുക.

ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ


NP-VF ഓട്ടോമാറ്റിക് ലിക്വിഡ് ഫില്ലിംഗ് മെഷീൻ

NP-LC / PCAutomatic ക്യാപ്പിംഗ് മെഷീൻ

NP-L ഓട്ടോമാറ്റിക് ലേബലിംഗ് മെഷീൻ സീരീസ്

NP-PF ഓട്ടോമാറ്റിക് പൊടി പൂരിപ്പിക്കൽ യന്ത്രം

NP-S സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫില്ലിംഗ് മെഷീൻ

NP-SC സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്യാപ്പിംഗ് മെഷീൻ

NP-SSP, NP-SGL NP-SSR സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് ലേബലിംഗ് മെഷീൻ

ഓട്ടോമാറ്റിക് പ ch ച്ച് ഫോം, ഫിൽ, സീൽ മെഷീൻ

ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രധാന ഫീൽഡുകൾ


കെമിക്കൽസ് & കോസ്മെറ്റിക്സ്, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി.